Missie en Visie

Missie

Helaas gaat niemand zorgeloos door het leven, ook kinderen en jongeren niet. Veel jongeren hebben om uiteenlopende redenen te maken met kleine en grote moeiten. 

Vanuit onze liefde tot jongeren die het moeilijk hebben, willen we met hen meelopen en hen bijstaan op een stukje van hun levensweg. Als christenen voelen we ons ook geroepen om deze taak vanuit ons geloof vorm te geven.

Visie en kernwaarden

We zijn er op onze boerderij om ervoor te zorgen dat de jongeren die bij ons terechtkomen zich gezien, gesteund en geliefd voelen. Daarnaast bieden we hun veiligheid en structuur en krijgen ze ruimte om zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen. Samen met hen en hun netwerk werken we aan stabilisatie en herstel, re-integratie op school en andere dingen waarbij ze hulp nodig hebben. We leren samen, we werken samen buiten, zorgen voor de dieren, spelen, ontspannen, groeien en ontdekken. 

Onze visie vertaalt zich in de volgende kernwaarden: Aandacht, deskundigheid, gezag en wederzijds respect, normen en waarden, zelfstandigheid en empowerment, nuchterheid en samenwerking.

Aandacht

We geven jongeren persoonlijke aandacht en erkenning. We kijken en luisteren met aandacht naar hen en nemen hen serieus. We stimuleren alle jongeren om gezamenlijk aandacht te hebben voor elkaar en hulpvaardig te zijn. Door het ontvangen en geven van positieve aandacht leren jongeren groeien in liefhebben.

Deskundigheid

Door onze deskundigheid in zorg en onderwijs in te zetten, kunnen we kwaliteit bieden. Continue deskundigheidsbevordering is voor ons vanzelfsprekend. We zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. We sluiten aan bij de eigenheid van elk kind. We gaan respectvol om met het netwerk van onze jongeren en werken samen waar mogelijk. We hebben geduld en houden geloof wanneer dingen niet gaan zoals wij dat graag willen. 

Gezag en wederzijds respect

Regels en gezag creëren een begrensde omgeving die veilig en voorspelbaar is. Hierdoor komen jongeren tot rust en tot bloei. Verder is het voor deze jongeren onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij als ze niet geleerd hebben goed om te gaan met gezag en regels.

Normen en waarden

Onze normen en waarden zijn verankerd in onze christelijke overtuiging. Wij dringen ons geloof niet op aan de jongeren op onze boerderij, maar vragen hen en hun netwerk wel om rekening te houden met onze normen en waarden. Onder deze voorwaarden is elke jongere welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

Zelfstandigheid en empowerment

Iedere jongere mag zich ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden. De jongere wordt bij ons niet ondervraagd en niet overvraagd. We denken niet in problemen, maar in mogelijkheden. We staan positief in het leven en werken en leven met passie. We doen ons best om jongeren plezier te laten hebben in het leven en proberen ervoor te zorgen dat ze weer optimistisch kunnen denken en hun eigen mogelijkheden leren kennen. Het doel is om ze een stapje te laten zetten op weg naar zelfstandigheid.

Nuchterheid

Daarnaast beschikken we over een gezonde dosis nuchterheid. Niet alle problemen zijn op te lossen. Met sommige problemen moet je leren leven. Het leven is niet perfect en zal dat ook nooit worden.

Samenwerken

Wij zijn ervan overtuigd dat we een jongere alleen goed kunnen helpen als er goed wordt samengewerkt met alle partijen rond de jongere. We oordelen niet, maar hebben begrip voor de situatie. Samenwerken doen we met alle betrokkenen - netwerk, hulpverleners, scholen en instanties - , zodat we de jongere zo goed mogelijk kunnen begeleiden.